algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : Preambule

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van producten op de website www.vineo.be afgesloten tussen VINEO BV, met maatschappelijke zetel te Berkelei 95 – 2860 Sint-Katelijne-Waver - België, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met nummer 1000.752.364, hierna genoemd "verkoper" en, anderzijds, elke consument of professionele koper die een aankoop wenst te maken via de website www.vineo.be , hierna genoemd "koper".

Onder consument verstaat men iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen (art. I.1, 2°, van het wetboek van economisch recht).

Artikel 2 : Doel

Deze voorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren alsook de voorwaarden van toepassing op elke aankoop via de site www.vineo.be

Het verwerven van een goed via deze site impliceert een aanvaarding zonder voorbehoud door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Zij hebben voorrang op alle andere bijzondere voorwaarden die niet specifiek door de verkoper zijn goedgekeurd.

Bijgevolg erkent de koper zich volledig bewust te zijn van het feit dat zijn akkoord over de inhoud van deze algemene voorwaarden de ondertekening van dit document niet vereist.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zullen de voorwaarden toegepast worden die van kracht waren op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3 : Kenmerken der voorgestelde goederen

De aangeboden producten zijn deze, die staan in de catalogus gepubliceerd op de website van de verkoper. Bij elk product staan foto’s en omschrijvingen opgesteld door de verkoper, meegedeeld strikt ter informatie en daarom zonder enig contractueel karakter.

Artikel 4 : Prijs

Prijzen van de producten op de site worden aangegeven in euro. Inclusief belastingen (BTW en andere toegepaste belastingen), exclusief transportkosten.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs van toepassing op een bestelling is echter deze die van kracht is op het moment van de bevestiging hiervan. De verkoper behoudt zich ook het recht voor om op zijn prijs wijzigingen in de BTW-tarieven door te berekenen, die vóór of bij de levering zouden ingevoerd worden.

Artikel 5 : Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van het product wordt op de site ter indicatie vermeld. In principe is een product aangegeven 'in voorraad' normaal beschikbaar op het moment van de bestelling. Indien een product echter niet beschikbaar zou blijken te zijn op het moment van levering, terwijl het wel in voorraad was bij de bestelling, zal de verkoper niet aansprakelijk kunnen gesteld worden, en geen enkele boete of vordering tot schadevergoeding zal kunnen geëist worden van de verkoper. In dat geval zal het product ofwel terugbetaald worden, ofwel naar de klant verstuurd worden van zodra het weer beschikbaar zal zijn.

Bovendien, als de verkoper niet in staat is om één of meer producten binnen een redelijke termijn te leveren (bijvoorbeeld in geval van uitgeputte voorraad bij de leverancier zelf), zal hij de klant van de verwachte vertraging op de hoogte brengen per e-mail. Deze laatste kan dan kiezen om zijn bestelling te schrappen of om te ruilen, op basis van deze nieuwe informatie, zonder dat enige vergoeding ter compensatie kan geëist worden.

Artikel 6 : Bestellingen

De koper, die een product of dienst wenst aan te kopen, moet :

  • ouder dan 18 jaar zijn ;
  • - de identificatiefiche invullen of zijn klantnummer opgeven als hij er een heeft ;
  • - het online bestelformulier invullen met opgave van alle referenties van de geselecteerde producten ;
  • - zijn bestelling bevestigen na deze nagezien te hebben ;
  • - erkennen deze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben ;
  • - de betaling uitvoeren volgens de voorziene voorwaarden ;
  • - de bestelling bevestigen en regelen.

De verkoop wordt geacht afgerond te zijn na bevestiging door de verkoper van de aanvaarding van de bestelling van de koper. De bevestiging wordt per e-mail gestuurd naar het adres door de koper ingevoerd bij de online bestelling en zal het volgende bevatten: het totaalbedrag van de bestelling; de details van de verschillende elementen daarvan (eenheidsprijs exclusief BTW, korting, terugbetaling, afslag, maatstaf van heffing van de BTW, BTW-tarief toegepast op elke maatstaf van heffing, diverse kosten, ...); een gedetailleerde beschrijving van de bestelling geplaatst door de koper; de datum van sluiting van de overeenkomst; de maatschappelijke benaming of de naam en voornaam alsook het volledige adres van de maatschappelijke zetel of van de hoofdwoonplaats en het eventuele BTW-nummer van de koper; de maatschappelijke benaming, het volledige adres van de maatschappelijke zetel en het BTW-nummer van de verkoper; de verwachte leveringsdatum.

Wijzigingen door de klant aangebracht aan de bestelbon zullen slechts geldig zijn als ze schriftelijk aanvaard zijn door de verkoper.

Geen enkele zending van goederen zal verricht worden zonder bevestiging van de bestelling door de verkoper en de betaling van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 7 : Recht van opzegging

Overeenkomstig de wet heeft de consument het recht aan de verkoper te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering van het product (art. VI.47, § 1, van het wetboek van economisch recht).

Binnen deze periode moet de consument zijn voornemen bekend maken, door naar het contactadres van de verkoper, , per e-mail een eenduidige verklaring te sturen waarin zijn besluit moet staan dat hij zich terugtrekt uit de overeenkomst en dat hij binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van de communicatie naar de verkoper van zijn besluit zich terug te trekken, op zijn kosten en risico, het geleverde product terug zal sturen naar de maatschappelijke zetel van de verkoper, Berkelei 95 – 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De producten moeten worden teruggestuurd in perfecte staat voor wederverkoop, in hun originele verpakking, onbeschadigd, met alle accessoires en een copie van de orderbevestiging erbij. De alzo teruggestuurde producten mogen niet uitgepakt of op enige manier gebruikt geweest zijn, en de verzegeling ervan mag niet verbroken zijn. Onvolledige goederen, door de klant beschadigde of bevuilde zullen niet teruggenomen worden.

Binnen 14 dagen na aanvaarding van de terugname der goederen, verbindt de verkoper er zich toe om de koper terug te betalen, met uitzondering van de verzendingskosten.

Krachtens artikel VI.53, al. 1, 3° tot 6° van het wetboek van economisch recht, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor contracten voor levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (bv. geschenkcolli op naam) ; van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid ; van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken ; van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Link naar herroepingsrecht formulier

Artikel 8 : Betaling en betalingsregeling

Betaling geschiedt via overschrijving, online creditcard of pinpas ondersteund door het Paypal betalingssysteem.

De volledige prijs moet betaald worden bij de bestelling.

Elk geschil met betrekking tot een factuur of een plaatsvervangend document moet schriftelijk bij de verkoper toekomen binnen vijftien volle dagen na de verzending ervan.

De verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling en/of levering op te schorten of te schrappen, ongeacht de aard en het niveau van de uitvoering, in geval van niet-betaling (of in geval van een probleem bij de betaling) van elk verschuldigd bedrag.

De levering van een nieuwe bestelling kan in geval van een te late betaling van een eerdere bestelling worden opgeschort, en dit niettegenstaande de huidige bepalingen. De verkoper behoudt zich het recht voor om een fotokopie van de identiteitskaart van de consument te vragen, en/of een bewijs van de bank voor elke betaling met een bankkaart.

Artikel 9 : Leveringen

Leveringen, uitgevoerd door de traditionele postdiensten of door een commercieel bedrijf actief in de post- en pakketbezorging, gekozen door de « verkoper », worden verricht op het adres vermeld op de bestelbon.

Leveringen kunnen enkel gebeuren in de op de website vermelde landen. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen te wijten aan een vertraging in de doorverzending of aan een niet-levering veroorzaakt door omstandigheden buiten zijn wil om, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen, het weer of andere omstandigheden die de productie, het transport of de levering van producten zouden verhinderen.

Als een bestelling, betaald en in uitvoering van levering, geannuleerd wordt door de KOPER, zal de terugbetaling door de VERKOPER pas uitgevoerd worden bij de volledige ontvangst van de goederen, in hun oorspronkelijke staat, binnen een termijn van ten hoogste 15 werkdagen na de datum van annulering. Alle kosten verbonden aan de terugzending van de goederen zijn voor rekening van de klant (zie artikel 7).

In geval van afwezigheid tijdens de levering aan het adres meegedeeld door de koper, zal het pakket normaal gezien de volgende werkdag weer aangeboden worden. Als het niet in ontvangst genomen wordt, of als de koper nalaat of weigert om de bestelde goederen aan te nemen, behoudt de verkoper zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te eisen of om deze, na ingebrekestelling, als automatisch beëindigd te beschouwen ten laste van de koper. In dit laatste geval zal de verkoper het bedrag van de verkoop als schadeloosstelling behouden.

De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het leveringsadres aangegeven door de koper. Vanaf dat moment draagt de koper alleen de risico's.

Indien de geleverde goederen zouden beschadigd zijn, is de koper verplicht om de goederen te weigeren of ze slechts te aanvaarden middels een schriftelijk voorbehoud op de leveringsbon van de vervoerder, samen op te stellen door klant en vervoerder. Elke klacht met betrekking tot de geleverde goederen moet bij de verkoper aangekomen zijn binnen de 3 volle dagen na hun ontvangst. De klacht mag uitsluitend per aangetekende brief worden gestuurd naar de zetel, Berkelei 95 – 2860 Sint-Katelijne-Waver, en dient vergezeld te zijn van een kopie van de aankoopbon en van de leveringsbon aangevuld met het geschreven voorbehoud zoals hierboven vermeld. Na deze termijn zal geen verdere klacht over zichtbare gebreken aanvaard worden.

Elk probleem betreffende de artikelen in het pakket (vervallen artikel of niet overeenkomend met het bestelde artikel, manco ...) moet aan de verkoper gemeld worden binnen een termijn van 5 volle dagen na ontvangst van het pakket. Bij elke kennisgeving na deze termijn zal men niet langer de verantwoordelijkheid van de verkoper kunnen inroepen en zal er dus niet terugbetaald of vervangen worden. De producten moeten in perfecte staat aan de verkoper worden teruggestuurd in de originele verpakking, indien mogelijk. Hierbij gemaakte kosten, voor zover gebeurd volgens de terugzendingsprocedure van de verkoper, zullen terugbetaald worden.

Leveringstermijnen meegedeeld door de verkoper zijn strikt indicatief, tenzij een schriftelijke overeenkomst het tegendeel vermeldt.

In elk geval is de verkoper ontheven van zijn verplichtingen in verband met leveringstermijnen bij volgende omstandigheden :
1 - Het geval van overmacht (waaronder, in het bijzonder, stakingen, technische incidenten, vertragingen van de leverancier en een tekort aan arbeidskrachten, buiten de wil van de verkoper) ;
2 - Als de betalingsvoorwaarden niet nageleefd worden ;
3 - Als er wijzigingen beslist worden door de klant na de bestelling ;
4 - Als de klant de informatie, nodig voor de goede uitvoering van de zending, binnen de opgegeven tijd niet bezorgt.

Artikel 10 : Aansprakelijkheden

In het online verkoopproces is de verkoper slechts gebonden door een verplichting van middelen; hij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienst, andere ongewilde problemen.

De gegevens worden te goeder trouw op de website vermeld. De links naar de sites van fabrikanten en/of partners zijn slechts ter informatie gegeven en hebben geen contractuele waarde. De verkoper kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de informatie op deze sites.

In elk geval is de verkoper niet verantwoordelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de overeenkomst toe te schrijven aan de koper, als gevolg van een onoverkomelijke en onvoorspelbare handeling van een derde aan de overeenkomst of in geval van overmacht.

De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het door de verkoper geleverde product. Hij bevestigt volle 18 jaar oud te zijn bij de bestelling. De verkoper wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor onjuiste informatie door de koper meegedeeld.

Zonder afbreuk te doen aan deze algemene verkoopvoorwaarden, kan eender welke aanvraag m.b.t. geleverde producten, niet-levering van producten of iets anders het bedrag niet overschrijden van de aankoopprijs van de producten die aanleiding gaven tot een verzoek om schadevergoeding. In ieder geval is de verkoper niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (zelfs als het ontstaan van dergelijke schade gekend was of zou kunnen gekend geweest zijn door de verkoper) in verband met zijn producten, het gebruik ervan, de verkoop of de website.

Artikel 11 : Waarborg

Art. 1649quater. § 4 : Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is.

Artikel 12 : Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven zijn intellectuele en exclusieve eigendom. Niemand mag elementen van de site reproduceren, verwerken, opnieuw aanbieden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, geluid of visueel.

Elke enkele link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 13 : Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens, nodig voor de verwerking van een bestelling, worden bewaard door de verkoper of zijn medewerkers en kunnen doorgegeven worden aan bedrijven waarmee de verkoper - of zijn leveranciers – werkt (werken) wanneer deze informatie noodzakelijk is voor de behandeling van de bestelling.

De gebruiker laat daarbij de verkoper ook toe om deze gegevens te gebruiken om statistieken aan te leggen ter verbetering van zijn voorgestelde site, goederen en service.

Deze informatie kan ook worden gebruikt voor de verspreiding, met alle mogelijke communicatiemiddelen, van informatie met betrekking tot de zakelijke activiteiten van de verkoper naar zijn klanten.

De verkoper behoudt tenslotte ook de persoonsgegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken.

Niettegenstaande het voorgaande, verbindt de verkoper er zich toe om geen persoonlijke informatie aan een andere firma of bedrijf kenbaar te maken.

De gegevens bewaard door de verkoper kunnen op elk moment op eenvoudig verzoek opgevraagd en verbeterd worden. Zulk verzoek moet per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: of per post naar Vineo - Berkelei 95 – 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Artikel 14 : Periodieke nieuwsbrief

Door het invullen van de vakjes voor de ontvangst van de periodieke nieuwsbrief, genaamd "newsletter", stemt de gebruiker in met het ontvangen, op het meegedeelde e-mailadres en op regelmatige tijdstippen, van informatie vanwege de beheerder. Men kan zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de periodieke nieuwsbrief door op de « zich uitschrijven »-toets te drukken onderaan het blad van elke nieuwsbrief.

Artikel 15 : Bewijs

In het kader van hun relaties aanvaarden de partijen elektronische bewijsmiddelen (bij wijze van voorbeeld: e-mail, geautomatiseerd computerbestand van de correspondentie, enz.).

Artikel 16 : Geschillenbeslechting

Met uitsluiting van vervolging tot betaling, komen de partijen overeen om te trachten geschillen over geldigheid, interpretatie of uitvoering van de overeenkomst op te lossen door middel van verzoening of gerechtelijke bemiddeling.

Dit zal niet later dan 15 volle dagen beginnen na het verzoek om verzoening of gerechtelijke bemiddeling door de ene partij meegedeeld aan de andere partij. De verzoening mag niet langer dan 30 volle dagen duren, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

In geval van vervolging tot betaling of het falen van de procedure voor verzoening of gerechtelijke bemiddeling, zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gebied waar de maatschappelijke zetel van de verkoper gevestigd is, tenzij dwingende wettelijke bepaling tot het tegendeel.

Deze voorwaarden voor de online verkoop en de verkoopovereenkomst vallen onder het Belgisch recht. Buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen : https://ec.europa.eu/commission/index_nl

Artikel 17 : Vrijwaringsclausule

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zou(den) zijn om welke reden dan ook, zou deze omstandigheid niet maken dat deze overeenkomst in zijn geheel nietig zou worden, of ook niet dat de uitvoering van de overige bepalingen zou verhinderd worden. Indien de betrokken bepaling de aard zelf van deze algemene voorwaarden zou beïnvloeden, zal elke partij zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige bepaling te onderhandelen met gelijkwaardig economisch effect, of tenminste toch zo dicht mogelijk bij het effect van de vernietigde bepaling.

 

Zie ook onze Wettelijke Bepalingen

 

 

Prijs incl. 21% BTW